Socrates

“Nếu bạn không có được cái mình muốn, bạn đau khổ; nếu bạn có được cái mình không muốn, bạn cũng đau khổ; thậm chí nếu bạn có được ngay chính cái bạn muốn, bạn vẫn đau khổ bởi vì bạn sẽ không thể giữ được nó mãi. Tâm trí của bạn chính là khó khăn của bạn. Nó muốn không có gì thay đổi, không có khổ đau, không có nghĩa vụ vướng bận gì tới sự sống và cái chết. Nhưng sự thay đổi chính là quy luật, và không có mức độ giả vờ nào có thể biến đổi được thực tế đó”

(If you don’t get what you want, you suffer; if you get what you don’t want, you suffer; even when you get exactly what you want, you still suffer because you can’t hold on to it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change. Free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality.)