Socrates

Đừng đau khổ vì ai đó đột nhiên thay đổi. Có thể là anh ta chỉ thôi không giả vờ nữa và trở lại với bản tính của mình.
Do not grieve over someone who changes all of the sudden. It might be that he has given up acting and returned to his true self.