Socrates

Người không thỏa mãn với những gì anh ta có, sẽ không thỏa mãn với những gì anh ta ước mình sẽ có.

He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.

Socrates

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là cải của tự nhiên.
He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.