Socrates

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là cải của tự nhiên.
He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.