Nguyễn Duy Cần

Nơi đáy lòng ta có biết bao cái sống đang ẩn tàng mà chưa có cơ hội phát hiện ra, nên ta cảm thấy như là một cái gì trống rỗng…