Socrates

Sợ hãi cái chết là nghĩ mình trí tuệ mà không hề trí tuệ: bởi đó cũng là nghĩ mình biết điều mình không hề biết. Với con người, cái chết có lẽ là thứ tốt nhất có thể xảy ra cho họ: nhưng họ lại sợ nó như thể họ biết rõ rằng nó là điều xấu xa kinh khủng nhất. Và điều đó còn là gì nếu không phải là sự ngu dốt đáng xấu hổ, nghĩ rằng ta biết điều mà thực ra ta không biết?

To fear death, my friends, is only to think ourselves wise, without being wise: for it is to think that we know what we do not know. For anything that men can tell, death may be the greatest good that can happen to them: but they fear it as if they knew quite well that it was the greatest of evils.

Socrates

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là cải của tự nhiên.
He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.

Socrates

“Dù ở thế giới này hay thế giới bên kia, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu ai là người thông thái thực sự, ai là người thông thái giả hiệu, ai thì không. Ở thế giới bên kia, người ta không xử tử một người chỉ vì anh ta dám đặt ra những câu hỏi. Vì thế, thưa các vị quan tòa, tôi sẽ đón nhận cái chết một cách hân hoan, và chắc chắn một điều rằng, sẽ không một điều xấu xa nào có thể xảy ra với một con người tử tế, khi còn sống cũng như khi chết đi. Giờ khởi hành đã điểm, chúng ta sẽ đi con đường của mình, tôi đi về cái chết, các vị đi về cái sống. Đường nào tốt hơn thì chỉ có Chúa mới biết “

Socrates

“Nếu bạn không có được cái mình muốn, bạn đau khổ; nếu bạn có được cái mình không muốn, bạn cũng đau khổ; thậm chí nếu bạn có được ngay chính cái bạn muốn, bạn vẫn đau khổ bởi vì bạn sẽ không thể giữ được nó mãi. Tâm trí của bạn chính là khó khăn của bạn. Nó muốn không có gì thay đổi, không có khổ đau, không có nghĩa vụ vướng bận gì tới sự sống và cái chết. Nhưng sự thay đổi chính là quy luật, và không có mức độ giả vờ nào có thể biến đổi được thực tế đó”

(If you don’t get what you want, you suffer; if you get what you don’t want, you suffer; even when you get exactly what you want, you still suffer because you can’t hold on to it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change. Free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality.)